نمایش یک 1 نتیجه

کیفیت کابل عالی و دوشاخه پرسی آن از نوع چاپقی تو پر می باشد. کابل استاندارد واقعی دارد.

کابل با دوشاخه پرسی استاندارد یک ونیم متری
سیم و کابل

تومان18000